Hjem » Referat Utopiverksted, Litteraturhuset Bergen 26.2.2021

Referat Utopiverksted, Litteraturhuset Bergen 26.2.2021

Deltakere tilstede: 25 på nett: 20
Intro: Solosang “Imagine” ved Lise Ringsbu
Magne Skrede presenterer Ove Jakobsen og Vivi Storsletten, Nord Universitet Bodø

 

1. del: Foredrag ved Ove Jakobsen: Økologisk økonomi

Ove legger frem de viktigste grunnpilarene i Økologisk
økonomi. Utgangspunkt er problemforståelsen, utfordringene verden står overfor.
Problemene som skal løses er beskrevet samlet i FNs bærekraftsmål.
Spesialisering og splittelse i separate vitenskapsområder har negative
konsekvenser for problemløsningmulighet da sammenhenger går tapt. Økologisk
økonomi prøver å se problemfeltet i sammenheng med naturen som forutsetning og
grunnlag for all menneskelig aktivitet. Kun ved å fullføre den Kopernikanske
Vendingen som bytter ut profittorientert økonomi som i dag er overordnet
drivkraft med naturen som overordnet premissleverandør er en bærekraftig
utvikling mulig.

Fokus på bærekraft betyr å stimulere alt som er livgivende,
det som tar vare på enkeltmennesket, samfunnet og miljø. Istedenfor å spå
negative scenarier skal det legges vekt på løsninger og positive ideer.

Økologisk økonomi er 

– tverrfaglig, 

– balanserer mellom behov og planetens økologiske bærekraft, 

– stimulerer ferdigheter, relasjoner og livskvalitet fremfor vekst, 

– stimulerer livsprosesser i sosiale og økologiske systemer.

Livskvalitet er ikke koblet 1:1 til rikdom. Så snart basale behov er tilfredsstilt blir sosiale relasjoner, selvrealisering ved å utvikle sitt eget potensial, meningsfylt aktivitet og konteksten (den man sammenligner seg med) viktigere enn økonomisk suksess. (Maslovs pyramide)

Utopisk tenkning er et virkemiddel for forandring og for å rette søkelyset mot det som kan bli og prøver å bli kjent med potensialet. For å kunne gjøre fremskritt må man stille spørsmål ved etablerte sannheter (Imre Lakatos, Evolusjon og revolusjon). Ved å holde fast på vekstparadigmet blir alle løsningsmuligheter forhindret. Å sette etiketten “grønt” på veksten tilslører bare problemet. Planetens ressurser er og forblir begrenset.

Vi trenger en systemisk endring.

Økologisk økonomi vil 

– bidra til et livskvalitetssamfunn med minst forbruk og mest livskvalitet

– fremme samarbeid istedenfor konkurranse

– etablere matvaresystemer som tar hensyn til planetens økosystemer

– bruke kretsløpsløsninger for alle materialer

– bruke småskalateknologi og lokalsamfunn preget av mangfold

 Kenneth Boulding foreslår, ikke å spørre hvordan fremtiden kommer til å bli, men å spørre hvordan vi vil at fremtiden skal bli. Selveste mottoet til utopiverkstedet!

 

2. Del:  Utopiverksted,  Dialog i praksis, innføring ved Vivi Storsletten 

 Avgjørende for en god dialog er gjensidig respekt og evnen til å lytte samt å reflektere over egne holdninger.

 Utopiverkstedet er delt inn i tre faser:

1. Skape       2. Handle      3. Vurdere

  Ut fra individuelle erfaringer og synspunkter finner man frem til en dypere fellesinnsikt. Et gitt tema, her bærekraftig utvikling blir belyst gjennom fortellinger deltakerne bidrar med. Fortellingene skal være basert på egne opplevelser som oppfattes eksemplarisk for bærekraftige prosjekter eller erfaringer. 

Målet er det å filtrere ut kjerneverdiene som ligger til grunn i disse fortellinger og å bli seg disse bevist. Det skjer gjennom en prosess der man i plenum prøver å benevne disse verdiene, samordne de i grupper. Resultatet er et konsentrat av verdibegreper som alle innkomne fortellinger har til felles. 

Ut fra kjerneverdiene man fant i fase 1 skal det formuleres relevante prosjekter i gruppearbeid

Resultatene blir lagt frem i plenum for vurdering og drøfting av mulighetene for realisering.

 

Gjennomføring

Fase 1 Skape

(Arbeidsform: Sokratisk dialog) ca 30 min

Deltakere bidro med 11 fortellinger ( 10 fra oppmøte. 1 digitalt). De reflekterte egne erfaringer, aktiviteter eller opplevelser om emnet bærekraft.

Komposteringsordninger

Tang og tare som kortreist matressurs

Naturopplevelser som livskvalitet

Naturen som grunnlag for helsevesenet

Felleskapsfremmende arkitektur

Eksempler på reduksjon av reisevirksomhet

Fredsarbeid

Byutvikling som inkluderer jordbruk og fellesskap

Borgerpanel som ivaretar fremtidige generasjoners interesser ved å ta inflytelse på bruken av oljefondet

Hverdagstransport som ikke isolerer

Desentraliserte, lokale markedsplasser

Felles matlaging

 

En av de innkomne fortellingene plukkes ut for å drøfte og oppsummere verdiene som ligger til grunn i denne. 

Plenum fant (under Oves veiledning) følgende verdier:

Demokratiske prosesser

Fremtidsønsker

Læring

Inkludering

Sette egne behov til side

Kunnskapsdeling

Medbestemmelse

Spørsmål ved etablert praksis

Målet er det å komme frem til ca 4 kjerneverdier som inkluderer alle innkomne forslag

Resultat:

Økosentrisme

Mangfold

Solidaritet

Generasjonsperspektiv

Sanselighet (innkl. glede) 

Fase 2. Handle

Gruppearbeid (arbeidsform: open space dialog) ca 40 min

Deltakere samler seg om de 5 mest relevante fortellingene med opphavsperson som gruppeleder. Det utarbeides konkrete prosjekter basert på kjerneverdiene som ble utarbeidet i fase 1.

Håpet er det å finne frem til prosjekter for en ønsket fremtid, som setter igang prosesser som gjør livet meningsfylt og livsområdet sitt trivelig til å bo i. Prosjekter som bryter med negative prognoser og er verdimessig basert på individets egne erfaringer.

 Fase 3. Vurdering

 Gruppeledere presenterer resultatene;   ca 20 min

 Dyrke egen mat sammen med andre. Dele kunnskap, flere generasjoner sammen. Uten ugressmidler, maten sunn og økologisk forsvarlig; kretsløpslandbruk, frivillighet, aktiv.

Hvordan spise mer tang og tare? Solidaritet med alt liv, samle kunnskap for etterkommere, øke mangfold ved å gå lavere i næringskjeden. Nye smaksopplevelser tilgjengelighet og kunnskap om steder med tang og tare uten tungmetaller. Kunnnskap om den lange kysten vår, den er mer enn laks

Danne et felles selskap med fokus på ulike deler av næring/matproduksjon, lokal food for lokal markeds. Stiftelse som tar vare på bygg som er møteplasser i samarbeid med kommunen, ved salg av kommunale bygg. Kortreist løsning.

Vi fortsetter med borgerpanelet, kritisk til konsensus om oljefondets formål, ønsker å involvere innbyggere i et generasjonsperspektiv inkludert sanselig, Demokratisk forankring av prosess.

Vi henter matavfall på sykkel til bruk i felles  kompost/dyrkeprosjekt, man kan få betalt i grønnsaker når man gir bort matavfall. Sykkelbud er også reparatør for vaskemaskinen din eller andre ting som har gått i stykker.

Reinhard Haverkamp